Novice / Ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE na reki Dravi

Ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE na reki Dravi

V skladu s sprejetimi poslovnimi usmeritvami skupine HSE in s ciljem doseganja čim bolj racionalnega delovanja družb skupine HSE je sprejeto stališče, da se v skupini zmanjša obseg naročanja zunanjih izvajalcev gradbenih in drugih storitev. To stališče se nanaša na dela, ki jih lahko družbe v skupini druga drugi ponudijo po konkurenčnih cenah in so le te ustrezne kakovosti. V skladu s to usmeritvijo je družba RGP pridobila posel čiščenja mulja iz akumulacijskih bazenov hidroelektrarn na reki Dravi. Konec preteklega leta je bila podpisana pogodba za obdobje petih let.

Jezovi na Dravi so prekinili naravni proces transportiranja sedimentov po reki in s tem povzročili nalaganje sedimentov v akumulacijskih bazenih. Proces nalaganja sedimentov je trajen proces in zmanjšuje akumulacijsko sposobnost vode in od nekega trenutka dalje tudi proizvodnjo električne energije.

Na osnovi meritev, ki jih izvajajo v DEM d.o.o. ugotavljajo, da količina mulja v vseh akumulacijskih bazenih že vpliva na zmanjšanje proizvodnje. Po zadnjih meritvah prečnih profilov vseh akumulacijskih bazenov ugotavljajo zaskrbljujoče stanje. Odstraniti je potrebno 620.000,00 m³ mulja. V naslednjih desetih letih pa še dodatno med 1.000.000 in 1.500.000 m³ mulja (študija DEM, 2015: Čiščenje mulja iz akumulacijskih bazenov HE na reki Dravi).

S procesom zamuljevanja akumulacij in rastjo trstičja, prihaja do trajne izgube vodnega energetskega potenciala, ker je območje pod zaščito Natura 2000. Zaradi domovanja ptic v trstičju je kasnejše odstranjevanje onemogočeno. Vpliv zaprodenja oziroma zamuljevanja v akumulacijskih bazenih pomeni dnevno zmanjšanje proizvodnje električne energije.

Gre za kontinuirano delo saj bo potrebno vsako leto odstraniti med 100.000 in 150.000 m³ materiala iz bazenov elektrarn. V ta namen je bilo potrebno nabaviti ustrezno strojno opremo in prezaposliti ustrezno število delavcev.

Z usmeritvijo racionalizacije stroškov v skupini HSE in dejstvom, da to delo lahko izvajamo po konkurenčnih cenah v družbi RGP, smo pristopili k nakupu potrebne opreme za uspešno izvedbo teh del. V naši družbi že sedaj razpolagamo z veliko težke gradbene opreme za podobna dela. Prav tako imamo znanje in reference, saj smo takšne in podobne posle v preteklih letih že izvajali.

V maju 2017 smo tako pričeli z črpanjem mulja v reki Dravi na odseku HE Dravograd z uporabo stroja Watermaster Classic. Gre za izredno zmogljiv plovni postroj s katerim lahko pobiramo mulj z rečnega dna s pomočjo centrifugalne črpalke, ki lahko transportira material do 1500 metrov. Prav tako je tukaj na voljo bagerska žlica prostornine 600 litrov, hidravlične klešče in grablje za delo po rečnem ali morskem dnu. Celotno postrojenje je teže 19,5 ton. Več o tehničnih specifikacijah stroja si lahko preberete na www.watermaster.fi

V družbi RGP bomo tako izvajali čiščenje sedimentov na HE Dravograd, HE Vuhred, HE Ožbalt ter Ptujskem jezeru. Prav tako izvajamo v sklopu del stabilizacijo in sanacijo brežin akumulacijskih bazenov. Dela tako potekajo kontinuirano in obsegajo dela od avstrijske do hrvaške meje.

Vsekakor pomeni izvajanje takšnih del za družbo RGP nov proces, ki ga želimo do potankosti osvojiti. Vemo, da predstavlja takšen projekt kontinuiran posel. Prav tako se bodo v bližnji preteklosti pojavili problemi z usedanjem sedimentov na savskih hidroelektrarnah, kar pomeni za našo družbo RGP nov poslovni izziv v prihodnje.