Dejavnosti / Gradbene in geotehniške storitve

Reference

Seznam referenc po letih

Izvedeni projekti v letu 2022

IZVEDBA PROJEKTA LOKACIJA/NAROČNIK
Popravilo vodovodne cevi - HE ForminDEM d.o.o.
Slikopleskar. dela; Vuh.,Markovci,ForminDEM d.o.o.
Ekološka sanacija otoka - Čigra 1DEM d.o.o.
Tehnično opazovanje na HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Vzdrževanje zaklonišč - gradbena delaDEM d.o.o.
Ured. pomožnih prost. garaže – HE VuhredDEM d.o.o.
Sanacija brežine v naselju HE MB otokDEM d.o.o.
Izgradnja betonskega stopnišča HE Dravo.DEM d.o.o.
Izgradnja kovinskih stopnic HE DravogradDEM d.o.o.
Čiščenje sedimentov v bazenu HE VuhredDEM d.o.o.
Geomehanske meritve - PrapretnoHSE - EDT d.o.o.
Ured. obrežnega zavarovanja MB-levi bregDEM d.o.o.
Sanac. odvod. pred vhodom el. remontHTZ I.P. d.o.o.
Gradb.dela za sanacijo hidr. voda klasi.HTZ I.P. d.o.o.
Spustna rampa za čolne - HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Ureditev dela kolesarke Velenje-ŠoštanjMestna občina Velenje
Sanacija plazu Megalec-Pik-Graška GoraObčina Mislinja
Prenova meh. in strojnih del. HE ForminDEM d.o.o.
Havarijska dela na področju PSUTEŠ
Izgradnja ekološkega otoka -HE DravogradDEM d.o.o.
Sanacija odtokov na krovu jezu MeljeDEM d.o.o.
Izgradnja opornega zidu - HE VuzenicaDEM d.o.o.
Zapiranje nadstreška polnilnice -HE Vuz.DEM d.o.o.
Montaža alu sten nadstreška-HE VuzenicaDEM d.o.o.
Most - Velika NedeljaDEM d.o.o.
Zamenjava ograj in ramp HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Prenova strojne delavnice na HE VuhredDEM d.o.o.
Prenova strojne delavnice na HE VuzenicaDEM d.o.o.
Sanitarna sečnja v bazenu HE MB otokDEM d.o.o.
Dom za varstvo odraslih VelenjeSTRABAG d.o.o.
Obnova vratarnice na HE ForminDEM d.o.o.
Objekti komunalne infrastruktureDEM d.o.o.
San. na hangarju; urejanje pri gl. vhoduDEM d.o.o.
Nadstrešek parkirnih prostoro uprava DEMDEM d.o.o.
Sanacija obloge Ptujskega jezeraDEM d.o.o.
Sanacija pretakališča nevarnih snoviTEŠ
Nadstrešek parkirnih prostorov HE FORMINDEM d.o.o.
Začasno skladiščenje žlindreTEŠ
Dostop do 110 kV stikališča; HE ForminDEM d.o.o.
Asfaltiranje Pajer-Juvan; Sedovnik-VivodMestna občina Velenje
Zapiranje kovinskega nadstreška;HE FalaDEM d.o.o.
Zamenjava stropa jedilnice HE OžbaltDEM d.o.o.
Izvedba prezračevanja prostora;HE OžbaltDEM d.o.o.
Košnja trave - Ptujsko jezeroDEM d.o.o.
Zamenjava odt. cevi, strojnica HE ForminDEM d.o.o.
Zamenjava dilatacij na mostu HE FalaDEM d.o.o.
Ureditev Kajuhovega parka v ŠoštanjuObčina Šoštanj
Sanitarna sečnja pred vhodom na OCVDEM d.o.o.
Stabilizacija servisne ceste v BudiniDEM d.o.o.
Gradbena ureditev jezu Markovci-II. FazaDEM d.o.o.
Akumulacija Ptujskega Jezera - MuljDEM d.o.o.
Kolesarska povezava Velenje-MozirjeDRSI
Zemeljska in gradbena dela; Lepa njivaVera Ovčjak
Izboljšanje oskrbe z pitno vodo v MO SGIVC d.o.o.
Sanacija žerjavne proge na HE MODEM d.o.o.
Prečni profili odvod. Kanala HE ForminDEM d.o.o.
Kolesarska Dravograd-Otiški Vrh-KotljeVOC Celje d.o.o.
Avto. čelilna robna linija- ruš.temeljevPLP Lesna industrija d.o.o.
Pilotni proje. ravnanja z nanosi-OrehovoHESS
Odstranitev gosp. subjekta Partizanska53Premogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija garažne hiše Promenada VelenjeMestna občina Velenje
Izvedba brizganega betona za 3RO sklopGGD d.d.
Izgradnja prodne pregrade Štihov potokDEM d.o.o.
Nam. odbojne ogr. na dov. cesti HE Zlat.DEM d.o.o.
San. prelivne stene v Melju-III. fazaDEM d.o.o.
Izgrad. male čistilne naprave; HE VuhredDEM d.o.o.
Pop.Kanalet;druga vzd. dela na obj. OCVDEM d.o.o.
Čiščenje v strugi kanala Ptujskega jez.DEM d.o.o.
Izvedba Stopnic; ograje;PartizankaDEM d.o.o.
Prenova sanitarij na HE ForminDEM d.o.o.
Gradnja kolesarske povezave Huda luknjaDRSI
Priklop objek.TEŠ na javnoKanali.OmrežjeTEŠ
Pos. Geod.dela teh.opaz.HE Fala; MB OtokDEM d.o.o.
San. Plazu JP 950 023-Škal.Cirk.-ZavršeMestna občina Velenje
Izvajanje zahtevnih gradbenih del-PVPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija mostu Starše-TrničeDEM d.o.o.
Izg. sončne elektrarne Zlatoličje-seg. 5HTZ I.P. d.o.o.
Vgradnja lovilnika olja - HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Ured. ser. Ceste -Melje- Metavo-pod. 2ADEM d.o.o.
Nadkritje sek. dostopa (OCV 1 in OCV 2)DEM d.o.o.
Sanacija betonov pregrade PodseloSENG
Protipoplavna ured. Selške Sore II. fazaDRSV
Gradbena dela-hlev Napotnik v TopolšiciJakob Napotnik
San. plazu SotelskoLC191091 Videm-Brest.Občina Krško
Izv. stor. Sprej. in vgraj. mat. na PSUPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija plazu-Lemerje-Grad (Radovci)DRSI
Obnova krova in žerjavne prog.-HE VuhredDEM d.o.o.
Dobava in montaža-mHE Hubelj-LOT TGSENG
Dobava in montaža-mHE Hubel-LOT ASENG
Ohranj. energ. Poten. akum.na reki DraviDEM d.o.o.
Izvedba prelivne stene na mHE CeršakDEM d.o.o.
Obnova bazena pralne vode v DK 2TEŠ
Odvzem prodnih nanosov-konc.območje SENGSENG
Košnja brežin ter rez podrasti-obj. DEMDEM d.o.o.
Rekonstrukcija ceste Zidani Most-RadečeCVP d.o.o.
Izvedba rušitve dimnika blokov 1-3-TEŠTEŠ
Grad.-vzdrževalne in komun. storitve-TEŠTEŠ
Grad. Obrt. dela z razpletom DV-CirkovceIntech gradnje d.o.o.
Izgradnja in prestavitev DV-CirkoviceIntech gradnje d.o.o.
Povečanje poplavne varnosti-ure.SevničneRafael d.o.o.
Izgradnja hitre ceste-sklop D GaberkeVOC Celje d.o.o.
San. pregrade Vogršček s pripad. objektiDRSV
Gradbena ureditev jezu Markovci-1. fazaDEM d.o.o.
Sanacija celotne varovalne ograje-TEŠTEŠ

Izvedeni projekti v letu 2021

IZVEDBA PROJEKTA LOKACIJA/NAROČNIK
DEM Namestitev novega parketa v pisarne vodstvaDEM
Izdelava temelja za vitel na HE Mb otokDEM
Košnja brežin ter rez podrasti DEM
Manjša gradbena dela na HE Zlatoličje DEM
Čiščenje zarasti v strugi drenažnega kanala Ptujskega jezeraDEM
Označitev prečnih profilov na dovodnem kanalu He Formin in Ptujskem jezeruDEM
Izgradnja male čistilne naprave na He Vuzenica, He VuzenicaDEM
Sanacija prelivne stene v Melju II. FazaDEM
Izvedba vrtin testnega polja za meritev vlažnosti zemljeDEM
Izvedba deponije plavja HE ZL 2. fazaDEM
Izvedba prelivne stene na jezu mHE CeršakDEM
Obnova bazena pralne vode v DK 2TEŠ
Obnova krova in rekonstrukcija žerjavne proge HE Vuhred 2 in 3. fazaDEM
Dobava in postavitev panelne ograje na HE VuzenicaDEM
Izdelava geološko geotehničnih raziskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ribjo stezo HE FalaDEM
Sanacija poškodovanega torkretaDEM
Gradbeno obrtniška dela – objekti komunalne infrastrukture na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred in HE OžbaltDEM
Geomehanske meritve na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov PrapretnoHSE EDT
Interventna dela na PSUPV
LOT A - gradbena dela, dobava in montaža cevovoda ter hidromehanske opreme za rekonstrukcijo mHE HubeljSENG
LOT TG - Dobava in montaža generatorjev ter elektro in strojne opreme za rekonstrukcijo mHE HubeljSENG
Sanacija keramike v kuhinjskem prostoru OCV III v 2. nadstropjuDEM
Obnova sistema za meritev gladin akumulacij na HE Fala in HE Mariborski otok.DEM
Dobava in vgradnja drsnih vrat za skladiščeDEM
Sprejem in vgradnja zemeljskega materiala na področju PSUPV
Izgradnja prodne pregrade v zalivu Vas 1DEM
Obnova krova in žerjavne proge na turbinskem iztoku HE ZlatoličjeDEM
Generalna obnova protikorozijske zaščite zapornic jez PodseloSENG
Zamenjava podov v pritličju OCV 1DEM
Obnova obrežnih zavarovanj na območjih objektov DEM - Podslapje HE DR izliv MežeDEM
Izdelava, dobava in postavitev zaščitne ograje ob cesti odvodnega kanala HE Zlatoličje v HajdošahDEM
Vgradnja lovilnika olja meteorne vode HE ZlatoličjeDEM
Sanacije žerjavne proge mostnega žerjava 3,2t in 3t HE Mb otokDEM
Postavitev nadstreška na HE FalaDEM
Izvedba geomehanskih raziskav na visokovodnem razbremenilniku PesnicaDEM
Izdelava strehe nad upravno zgradbo jezu MeljeDEM
Sanacija naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera-desni bregDEM
Obnova dvoriščnih površin in izdelava platoja na HE ForminDEM
Digitalizacija prečnih profilov za akumulacijski bazen, dovodni in odvodni kanal HE ZlatoličjeDEM
Sanacija betonov pregrade PodseloSENG
Ureditev prostorov ob dispečerijiDEM
Nadkritje sekundarnega dostopa OCVDEM
GOI dela - ureditev garderob na HE MB otokDEM
Ureditev servisne ceste na odseku med Meljem in Metavo-pododsek 2ADEM
Sanacija nizvodnega zajeznega praga v podslapju jezu MarkovciDEM
Sanacija mostu Starše TrničeDEM
Kanalizacija in vodovod Lancovo-oporni zidGGD
Sanacija plazu pod objektom Gmajna 25b ob javni poti JP 878851Občina Slovenj Gradec
Sanacija plazu na cesti R3-716/5637 Lemerje – Grad DRSI
Prestavilo ceste LC 450 101 v Cirkovcah in asfaltiranje ceste »odcep Slavič« v PodkrajuObčina Velenje
Sanacija plazu Sotelsko na LC 191091 Videm BrestanicaObčina Krško
Dovozna cesta industrijske cone ŠoštanjObčina Šoštanj
Protipoplavna ureditev Selške Sore II. FazaDRSV
Oporni zid Staro VelenjeObčina Velenje
Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 na odsekih Lesce Bled Žirovnica, Žirovnica Slovenski Javornik in Slovenski JavornikCGP
Hlev Napotnik v TopolšiciJakob Navotnik
Izvedba poskusnega polja jet grouting stebrovVilkograd
Gradnja kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in MislinjoDRSI

Izvedeni projekti v letu 2020

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Košnja brežin na objektih DEMDEM d.o.o.
Čiščenje pregrad na Dravškem potoku in Trbonjski reki in teh. opazovanje desnega dela OK HE FORMINDEM d.o.o.
Ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE na reki DraviDEM d.o.o.
Havarijska delaTEŠ d.o.o.
Gradbena dela za priključitev bloka 5 na 220 kV omrežje v TE ŠoštanjTEŠ d.o.o.
Izvajanje storitev na področju sanacije ugreznin-(Sklop 2)Premogovnik Velenje d.o.o.
Rekultivacija in sanacijske storitve na pridobivalnem področju PV-(Sklop 3)Premogovnik Velenje d.o.o.
Začasno skladiščenje žlindre na predusedalniku 2 na PSUTEŠ d.o.o.
Gradbeno in komunalno vzdrževanje objektov in površin na območju PVPremogovnik Velenje d.o.o.
Nakladanje in prevoz stabilizata TEŠTEŠ d.o.o.
Ekološka sanacija-revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeruTEŠ d.o.o.
Gradbeno vzdrževalne in komunalne storitve v TE Šoštanj za obdobje dveh let od 1.3.2019 do 28.2.2021TEŠ d.o.o.
Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov na reki Soči in črpalne HE Avče za obdobje treh letSENG d.o.o.
Dela s plovnim bagrom WatermasterKP Ptuj d.o.o.
Sanacija mostu na LC čez dovodni kanal HE Zlatoličje, most Straše-PrepoljeDEM d.o.o.
Gradbeno obrtniška dela za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodovINTECH gradnje d.o.o.
Nadgradnja železniškega odseka Zidani most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske TopliceKOLEKTOR KOLING d.o.o.
Obnova sistema za meritev gladin akumulacij na HE Vuzenica in HE DravogradDEM d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija betonskih površin na vtoku v HE ForminDEM d.o.o.
MHE Majcen Mislinja-sanacija jezovnega delaElektro Celje OVI d.o.o.
Sanacija naklonskih površin Ptujskega jezeraDEM d.o.o.
Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Majdičev logSavske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Odvzem prodnih nanosov na koncesijskem območju SENGSENG d.o.o.
Izvedba testnega polja za določitev načina tesnjenja prelivnega zidu jez MeljeDEM d.o.o.
Ureditev prostora za začasno skladiščenje žlindreTEŠ d.o.o.
Sanacija celotne ograje varovanega območja TE ŠoštanjTEŠ d.o.o.
Gradbena ureditev prostora usmernikov, baterij, razsmernikov na HE MODEM d.o.o.
Obnova krova in rekonstrukcija žerjavne proge na HE Vuhred 1. fazaDEM d.o.o.
Nadomestna gradnja dveh mostov: Most čez Podlipščico in most čez LahovkoKolektor CPG
Rekonstrukcija mostu čez Kamniško Bistrico pri ŠumbrekuObčina Domžale
Vzpostavitev CTN Mestnega kolesarskega omrežja - zahodNIVIG d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPremogovnik Velenje d.o.o.
Sanacija poslovnega dela hangarja po izlivu vodeDEM d.o.o.
Izgradnja MČN na HE DravogradDEM d.o.o.
Menjava dotrajanih rolo garažnih vrat z novimi sekcijskimi vrati na HE VuhredDEM d.o.o.
Preureditev hangarja na lokaciji OCVDEM d.o.o.
Obnova montažne dvorane na HE MODEM d.o.o.
Manjša gradbena dela na objektih DEM: HE Fala, HE MO, HE ForminDEM d.o.o.
Ureditev skladišča odpadnih olj in mazivPremogovnik Velenje d.o.o.
Gradbena ureditev jezu Markovci - 1. faza (sanacija PP6)DEM d.o.o.
Popravilo ograje na HE Formin ter izvedba kablovoda do kontejnerja nevarnih snoviDEM d.o.o.
Prenova mehanične delavnice in pomožnih prostorov HE FalaDEM d.o.o.
Ureditev deponije leša na HE DravogradDEM d.o.o.
Sanacija pregrade Vogršček s pripadajočimi objektiMOP, DRSV
Sanacija plazu na lokalni cesti v občini Šentilj - plaz Majer (sklop 1)Občina Šentilj
Izvedba cestišča od skladišč do 110 kV stikališča na HE ForminDEM d.o.o.
Energetska sanacija OCV 1DEM d.o.o.
Izgradnja AB platoja in nadstreška za odlaganje dvižnih naprav in strojne mehanizacije na HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izgradnja nadstreška nad deponijo HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izvedba dostopne poti do MHE RogoznicaDEM d.o.o.
Sanacija poškodovanega kamnitega obrežnega zavarovanja Virtnik 1DEM d.o.o.
Sanacija brežine - gabioni podslapje HE VuzenicaDEM d.o.o.
Demontaža gume transportnega traku št. 3 in št. 15 za transport premogaHSE Energetska družba Trbovlje d.o.o.
Sanacija plazu na LC 410 020 v Belih Vodah med domačijama KotnikObčina Šoštanj
Izgradnja sončne elektrarne na strehi strojnice HE HubeljSENG d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2019

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Nadgradnja železniškega odseka Zidani most – Rimske Toplice in železniške postaje Rimske TopliceKOLEKTOR KOLING d.o.o.
Gradbeno obrtniška dela za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodovINTECH GRADNJE d.o.o.
Izdelava asfaltne plasti na servisni poti ob Ptujskem jezeruDEM d.o.o.
Čiščenje težko dostopnih površin bloka 5 v TEŠTEŠ d.o.o.
Zemeljski plaz nad LC 200221 Brstnik – Rifengozd - TremarjeOBČINA LAŠKO
Zavarovanje desne brežine reke Soče ob kampu KanalSOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Sanacija mostu na LC čez dovodni kanal HE Zlatoličje, most Starše - PrepoljeDEM d.o.o.
Sanacija poškodovane brežine-usada mHE CeršakDEM d.o.o.
Odstranitev naplavin Vinarskega potoka v Koblarjevem zalivuDEM d.o.o.
Dela s plovnim bagrom WatermasterKOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.o.o.
Sanacija podpornega zidu in brežine pod RT-923/1087 Stahovica – Kamniška BistricaRAFAEL d.o.o.
Izvajanje tehničnega opazovanja pregradnih objektov na reki Soči in črpalne HE Avče za obdobje treh letSENG d.o.o.
Sanacija poškodovanih asfaltnih površin zaradi odvoza plavja na lokaciji HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Sanacija poškodovanih sanitarij in skladišča HE DravogradDEM d.o.o.
Sanacija usada podslapja HE VuzenicaDEM d.o.o.
Obnova zalogovnika tehnološke vode HE Mariborski otokDEM d.o.o.
Ureditev dostopne poti jez Melje - podslapjeDEM d.o.o.
Izvedba ograje in ozemljitev podslapja HE VuzenicaDEM d.o.o.
Izgradnja kanalizacijskega priključka na HE ForminDEM d.o.o.
Gradbeno vzdrževanje in komunalne storitve v TE Šoštanj za obdobje dveh letTEŠ d.o.o.
Izdelava nadstreška za shranjevanje orodja premičnega opaža na mHE MarkovciDEM d.o.o.
Postavitev nadstreška za bager na HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba inklinometričnih meritev na lokaciji HubeljCORUS INŽENIRJI d.o.o.
Izgradnja spusta za čolne – odvodni kanal HE ForminDEM d.o.o.
Izgradnja kanalizacijskega priključka na upravni zgradbi jezu Markovci in počitniške hiše MarkovciDEM d.o.o.
Izvedba zaščitne ograje na vtoku HE ZlatoličjeDEM d.o.o.
Ekološka sanacija-revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeruTEŠ d.o.o.
Zamenjava kabelske trase na ugrezninskem področjuTEŠ d.o.o.
Nakladanje in prevoz stabilizata TEŠTEŠ d.o.o.
Odstranitev mulja pred vtočnim objektom mHE AjbaSENG d.o.o.
Sanacija podzemnega hodnika na objektu Doblar 1SENG d.o.o.
Vzdrževalno gradbena dela na pregradi PodseloSENG d.o.o.
Vzdrževalno gradbena in obrtniška dela na objektu HE Plave 1 SENG d.o.o.
Ureditev dostopov do servisne ceste ob kanalu v MiklavžuDEM d.o.o.
Sanacija betonskih površin na vtoku v HE ForminDEM d.o.o.
Obnova talnih tirov na področju NOPPREMOGOVNIK VELENJE d.o.o.
Obnova obrežnih zavarovanj na območju objektov DEM (ZAG)-Spodnji trg-VuzenicaDEM d.o.o.
Začasno skladiščenje žlindreTEŠ d.o.o.
Obnova sistema za meritev gladin akumulacij na HE Dravograd in HE Vuzenica DEM d.o.o.
Ohranjanje energetskega potenciala na reki DraviDEM d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2018

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Brizgan beton – CKŽ 19, KrškoKOSTAK GIP d.o.o.
Dobava in vgradnja lovilcev olj pred iztokom št. 3 v reko Pako PV
Izvajanje gradbeno-vzdrževalnih in komunalnih storitevTEŠ d.o.o.
Sanacija niš na vtoku za zapornice HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba zaščite pred zdrsom kamenjaDEM d.o.o.
Obnova industrijskega vodovoda TEŠ – 3.fazaTEŠ d.o.o.
Izdelava utorov v kamnitih nadvozih zaradi zagotovitve svetlega profila na progi Jesenice - SežanaSŽ-Infrastruktura
Dela na odvodnem kanalu HE Formin DEM d.o.o.
Izvajanje storitev na deponiji premoga in PSU na pridobivalnem prostoru PVPV
Dobava in montaža 220 kV opreme in zaščite za priključitev bloka 5 na 220 kV omrežjeC&G d.o.o.
Izvajanje storitve na deponiji premoga in PSU na pridobivalnem prostoru PV sklop 3PV
Sanacija poškodb na odvodnem kanalu HE Zlatoličje in HE ForminDEM d.o.o.
Izvedba gradbeno obrtniških del pri izgradnji nove trafo postaje na področju klasirnicePV
Sanacija poškodovanega obrežnega zavarovanja ob železnici v bazenu HE Ožbalt med profiloma P210 in P211DEM d.o.o.
Izdelava mokrih in suhih betonskih mešanicPV
Izdelava zračilnega jaška NOP IIPV
Pridobivanje kamenih agregatov različnih frakcijPV
Izdelava piezometrične vrtine PT-24a/17 globine 530 metrovPV d.o.o.
Storitve za ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE DravaDEM d.o.o.
Košnja trave in urejanje brežin na akumulacijeh HE DEMDEM d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2017

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izvajanje rekultivacijskih in sanacijsko-gradbenih del v pridobivalnem prostoru PVPV d.d.
Izdelava mokrih in suhih betonskih mešanicPV
Izdelava zračilnega jaška NOP II globine 393 metrovPV
Pridobivanje kamenih agregatov različnih frakcijPV
Storitve za ohranjanje energetskega potenciala akumulacij HE Drava DEM d.o.o.
Gradbena dela za ureditev kanalizacije v sanitarijah laboratorijaHTZ I.P. d.o.o.
Izvedba oljne jame za rezervni transformator DEM d.o.o.
Sanacija brežin na območju mesta Maribor DEM d.o.o.
Čiščenje pregrad na dravškem potoku in trbonjski reki DEM d.o.o.
Izdelava inklinometra tet TET
Izdelava piezometrične vrtine P-2ut-b/16PV d.d.
Sanacija zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugrezninTEŠ d.o.o.
Vzdrževanje obrežnega zavarovanja ob železnici v bazenu HE OžbaltDEM d.o.o
Sanacija površin na oblogi ptujskega jezera z uporabo vodnega opažaDEM d.o.o
Sanacija prelivne stene MHE CeršakDEM d.o.o
Vrtanje in injektiranje za zatesnitev talne plošče prelivnih poljKOSTAK d.d.
Izvedba protipožarne zaščite na območju vasi podpeč ob železniški progi Prečnica-KoperSŽ d.o.o.
Obnova obrežnih zavarovanj - Brežina VirtnikDEM d.o.o.
Vrtanje in miniranje na objektu Aku bazena HE BrežiceŽarn d.o.o.
Izdelava piezometrov na jezovni zgradbi HE BrežiceHESS d.o.o.
Gradbena dela za menjavo postrojenja sekancev in kanalizacijePLP d.o.o.
Predelava temelja PT 52TEŠ d.o.o.
Zaščita brežine z brizganim betonom na lokaciji mali vrhPetar Katić
Sanacija glavnega tira izvoza pri jašku NOPPV d.d.
Sanacija reg med betonskimi ploščami obrežnega zavarovanjaDEM d.o.o.
Postavitev novih stebrov opazovalnih mest PV invest d.o.o.
Jašek za postavitev ravnalnega strojaHTZ I.P. d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2016

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Proizvodnja kamenih agregatovRGP
Laboratorijske preiskaveRGP
Nujna gradbena dela na objektih GTO in LOT3 potrebna za izvedbo zaključnega tehničnega pregledaTEŠ d.o.o.
Izvedba JETT pilotov na objektu GH Gabrijela v MariboruSGS GRADBENA SKUPINA d.o.o.
Izvedba vrtalnih del v predoru KaravankeJV IRGO CONSULTING d.o.o.
Regulacija in vzdrževanje vodotokov v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Izvedba zaščite brežine s torkret betonom debeline 10 cm - predor SkornoMONEA d.o.o.
Gradbene storitve za sanacijo kletnih prostorov stanovanjske hiše na naslovu Florjan 149 v TopolščiciELESKOM d.o.o.
Izvedba tesnilne zavese po tehnologiji JETT groutinga na bazenu HE BrežiceVIADUKT d.d.
Izvedba havarijskih del na področju sanacije ugreznin na trasi pepelovodov za obdobje treh letTEŠ d.o.o.
Nujna dela za predajo krožišča in uvoza TEŠ na DRSITEŠ d.o.o.
Izdelava zračilnega jaška NOPPREMOGOVNIK VELENJE d.d.
Košnja brežin, zatiranje in odstranjevanje podrastja na brežinah ter odstranitev vegetacije na objektih DEM d.o.o.DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Izvedeni projekti v letu 2015

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Izvedba gradbeno obrtniških del na objektu transformatorske postaje HrastovecPREMOGOVNIK VELENJE
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba sanacije podvodnih poškodb prelivnih polj na jezu AjbaSOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA
Odstranitev nanosa z dna turbinskega iztoka2 na HE OžbaltDEM d.o.o.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Vrtanje minskih vrtin v kamnolomu AndražBLASTCOM d.o.o
Izvedba brizganega betona v KamnikuGML-ING d.o.o.
Izdelava piezometričnih vrtinPREMOGOVNIK d.d.
Rekultivacijska in sanacijsko gradbena dela v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK d.d.
Izvzem naplavin iz reke Save na območju A1 in B1 dolvodno od HE KrškoHES d.o.o.
Izgradnja merilnih mest-vodomerne postaje ARSOARSO
Sanacija poškodb, utrditev in tesnitev brežin na HE ZLATOLIČJEDEM d.o.o.
Obnova vile RožleMESTNA OBČINA VELENJE
Pripravljalna dela za HE Brežice LOT A1HESS D.O.O.
Sanacija plazu na gozdni cesti odcep PušnikOBČINA ŠOŠTANJ
Izgradnja gospodarskega poslopja v Dobrovi pri CeljuFRANC LAJLAR
Sanacija plazu v Lazah pri VelenjuNDG d.o.o
Izvajanje gradbeno vzdrževalnih in komunalnih storitev v TEŠTEŠ d.o.o
Vgradnja lovilcev olj na področju NOPPREMOGOVNIK d.d.
Sanacija AB podpornih stebrov transportnega traku na področju DIKPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev platoja za ravnanje z rabljenim ločnim podporjem in pureditev platoja področja pralnice jamske strojne opremePREMOGOVNIK d.d.
Izdelava laboratorija za merjenje kalorične vrednosti premogaPREMOGOVNIK d.d.

Izvedeni projekti v letu 2014

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Prenova mestnega središča Velenje-Projekt promenadaMESTNA OBČINA VELENJE
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba gradbenih del pri obnovi HE Doblar 1SENG
Raziskovalno vrtanje na območju geotermalnega vira LajšePREMOGOVNIK d.d.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Sanacija plazu v Belih VodahOBČINA ŠOŠTANJ
Sanacija plazu pod NK potjo-Puncerjeva dolinaOBČINA ŽALEC
Rekultivacijska in sanacijsko gradbena dela v pridobivalnem prostoru PVPREMOGOVNIK d.d.
Obnova podpornega zidu v Vrbju pri ŽalcuARSO
Izgradnja merilnih mest-vodomerne postaje ARSOARSO
Sanacija poškodb, utrditev in tesnitev brežin na HE FORMINDEM d.o.o.
Zavarovanje pobočja plazu Briše-Zidani MostSŽ – Infrastruktura, d.o.o.
Pripravljalna dela za HE Brežice LOT A1HESS D.O.O.
Sidranje podpornega zidu na Adamičevi ulici v PiranuRIVA d.o.o.
Izvedba interventnih delna plazu na cesti LC450 150 Zg. Kavče-Sp. KavčeMESTNA OBČINA VELENJE

Izvedeni projekti v letu 2013

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Laboratorijske preiskaveRGP
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj blok 6, gradbena delaŠOŠTANJ
Sanacija plazu Lesjak v Florjanu pri ŠoštanjuOBČINA ŠOŠTANJ
Rušenje osnovne šole, vrtca in garaž v šoštanjuECOTECH d.d.
Sanacija oboka kamnitega mostu na žel. progi Z.M.-R.T.SŽ-Infrastruktura d.o.o.
Sanacija usadov na JO 965751-DobrnaOBČINA DOBRNA
Prenova mestnega središča Velenje-Projekt promenadaMESTNA OBČINA VELENJE
Hodnik za pešce ob Ljubljanski cesti v VelenjuMESTNA OBČINA VELENJE
Razsvetljava pešpoti okoli Škalskerga jezeraPREMOGOVNIK d.d.
Izgradnja pomožnega objekta »Eleskom« v TopolšiciELESKOM d.o.o.
Sanacija in gradbena dela na pokopališču PonikvaJKP Žalec d.o.o.
Minerska dela na HE KrškoKOSTAK d.d.
Gradbena dela za ostale objekte bloka 6 v TEŠ-LOT3TEŠ
Izvedba gradbenih del pri obnovi HE Doblar 1SENG
Pomoč pri izgradnji DV 2X 110 Kv Beričevo-TrbovljeELEKTROSERVISI
Raziskovalno vrtanje na območju geotermalnega vira LajšePREMOGOVNIK d.d.
Obnova meteorne kanalizacije NOPPREMOGOVNIK d.d.
Sanacijska dela na pokopališču Ponikva pri ŽalcuJPK Žalec d.o.o.
Sanacija nasipa na progi Šmartno ob Paki-ŠoštanjSŽ-Infrasruktura d.o.o.
Zapolnitev opuščenega cevovoda pod pregrado VogrščHIDROTEHNIK d.d.
Odstranitev materiala iz odvodnega kanala HE FarminDEM d.o.o.
Izdelava nove trase kablovoda NOPHTZ I.P.
Urejanje okolice in ostala gradbena dela NOPPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev parkirišča pri gasilskem domu GotovljeKS GOTOVLJE
Odstranitev objekta na ljubljanski ulici v VelenjuHTZ I.P.
Izdelava kolesarske poti po severozahodnem delu PSUPREMOGOVNIK d.d.
Ureditev dovozne ceste do šolskega centra VelenjeHTZ I.P.

Izvedeni projekti v letu 2012

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izdelava pripravljalnih del jaška nop IIPREMOGOVNIK VELENJE
TE Šoštanj 6 – zbirni bazen odpadnih vodŠOŠTANJ
Hala KLS - tlakiLJUBNO
Izdelava inklinometrov na območju jaška NOP II - proizvodnja in dobava betona + izvajanje projekta in gradbenih delPREMOGOVNIK VELENJE
Laboratorijske preiskaveRGP
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Gradbeno obrtniška delaHE Krško
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Sanacija želežniških predorov Divača

Izvedeni projekti v letu 2011

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Pilon center Trebuša – proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Trgovski objekt ZKZ Mozirje - proizvodnja in dobava betonaLUČE OB SAVINJI
Objekt Gaudeamus - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
RTV stolp - proizvodnja in dobava betonaPAKA PRI VELENJU
Petrol bencinski servis 2 - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Poslovni objekt Vovk - proizvodnja in dobava betonaŠMARTNO OB PAKI
Prizidek proizvodnega objekta Jerovčnik - proizvodnja in dobava betonaNAZARJE
TE Šoštanj – oporni zid in plato za hladilni stolp - proizvodnja in dobava betona + izvajanje projekta in gradbenih delTE ŠOŠTANJ
Prenova hale remont II – lakirnica - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
Laboratorijske preiskaveRGP
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Izdelava izvoznega jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Proizvodnja suhih betonskih mešanicRGP
Gradbeno obrtniška delaHE Krško
Monitoring na ČHE AvčeSENG Nova Gorica
Sanacija želežniških predorov Divača

Izvedeni projekti v letu 2010

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izdelava brizganega betona na objektu MercatorVELENJE
Vzdrževalna dela v okolici restavracije Jezero in vile ŠirokoVELENJE
Vzdrževanje SM 82
Najem potopnih črpalk na gradbiščuVILHARJEVA
Laboratorijske preiskave
Zaščita kamnite zložbe Krajnc ŠMARJE PRI JELŠAH
Izdelava muzejskega hangarja na RavnahRUDNIKISENOVO
Izdelava temelja za stroje DOOSAN DBC 130L na NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Sanacija severovzhodnega dela tribune na štadionu v VelenjuVELENJE
Sanacija kamnitega podvoza v km509+797 na železniški postajiHRASTNIK
Sanacija plazu KešpretLOKOVICI PRI ŠOŠTANJU
Izdelava platojaPESJE PRI VELENJU
Izvedba gradbenih del v TE ŠoštanjTE ŠOŠTANJ
Sanacija glavnega rova v rudniku LaškoRUDNIK LAŠKO
Vrtanje vrtin DN 170 na plazuDERMOL
Sanacija plazov Kovač in Hrastnik v ŠoštanjuŠOŠTANJ
Izdelava kolesarske steze na območju PSU
Pripravljalna dela pri izg. Nadst. trafo postaje za izvozni jašek NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba del na igrišču TajnaPODKRAJ PRI VELENJU
Sanacija plazu PrislanŠMARTNO OB PAKI
Sanacija kopalnic na Premogovniku VelenjePREMOGOVNIK VELENJE
Sanacijska dela
Izdelava križišča in pristopne proge v Premogovniku VelenjePREMOGOVNIK VELENJE
Sanacija podgradje in izvedba drenažnih vrtin pod odlagališčemHMJ BORŠT
Sanacija plazu na SZ strani družmirskega jezeraŠOŠTANJ
Sanacija plazu LeženjLEŽENJ
Sanacija železniškega predoraŠMARJE PRI JELŠAH
Sanacija oprnega zidu pri jašku ŠkalePREMOGOVNIK VELENJE
Pripravljalna dela za izvedbo jaška NOP IIPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava AB opornega zidu in platoja na območju jaška ŠkalePREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba nadstreška na severni strani remonta II
Izvedba torkretiranja brežinMARIBOR
Proizvodnja suhih betonskih mešanic
Obnova fasade na objektu 3 in 4 SIPOTEHSIPOTEH
Gradbeno obrtniška delaHE KRŠKO
Izvedba torkreta pri varovanju gradbene jame na Gorici v VelenjuVELENJE
Sanacija rova Rupnikove linijeGOLI VRH
Ureditev deponijskega prostora za agregate NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Razvojni projekt - Utrjevanje brežin in tesnjenja nasipov
Sanacija plazu "Oštir"
Izdelava parkirišča na stadionu ob jezeruVELENJE
Izdelava kapele v GaberkahGABERKE
Garažno skladiščni objekt – dobava in proizvodnja betonaGOLTE
Trafo postaja – dobava in proizvodnja betonaGOLTE

Izvedeni projekti v letu 2009

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Razvoj novih gradb. materialov z recikliranjem gradbenega odpadaRGP
Prevoz montaža in demontaža delovnih odrovLJUBLJANA
Sanacija plazu pri stan. hiši PaternešSILOVA PRI VELENJU
Projekt gr. del za ureditev ceste Šmartno ob Dreti - pokopališčeŠMARTNO OB DRETI
Izvedba tesnilne zaveseHE BLANCA
Ureditev Laboratorija RGPRGP
Izdelava predora pod Šmarinsko cesto v LjubljaniLJUBLJANA
Montaža cevnega odra v prostoru za klasiranje NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava kolesarske poti ob Velenjskem jezeruVELENJSKO JEZERO
Dobava in najem ventilatorja na gradbišču ČHE AvčeČHE AVČE
Zasip jaška REŠTANJ
Izvedba nultih meritev v inklinometrih in piezometrihČHE AVČE
Izvedba injekcijske zavese v sklopu HE BLANCAHE BLANCA
Izvedba temeljev na igrišču ob Velenjskem JezeruVELENJSKO JEZERO
Izdelava torkret betona pri zaščiti gradbene jameLJ - ČRNUČE
Poglabljanje struge reke Save zaHE KRŠKO
Zasip jaška REŠTANJ od K.275 do K.406,7 v rudniku SenovoRUDNIKU SENOVO
Obnovitveno vzdrževalna dela na cesti Vid - Šmihel - GolteVID - ŠMIHEL - GOLTE
Izdelava temeljne plošče v krožišču v VelenjuVELENJE
Zaščita gradbene jame na objektu RINKASOLČAVA
Izdelava prepustov pod železniško progo na objektuHE BLANCA
Podaljšek hale 5 KLS - proizvodnja in dobava betonaLJUBNO OB SAVINJI
MERCATOR Center - proizvodnja in dobava betonaŠMARTNO OB PAKI
TC3 – MERCATOR - proizvodnja in dobava betonaVELENJE
RenterOR CENTER ekonstrukcija in prizidava hotela GOLTE - proizvodnja in dobava betonaGOLTE
Trgovska hala - proizvodnja in dobava betonaŠOŠTANJ
BLOK 29 - proizvodnja in dobava betonaVELENJE

Izvedeni projekti v letu 2008

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Izvedba vrtalnih delTE ŠOŠTANJ
Gradbena dela za temelje žerjavne proge in industrijskega tira NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Kablovod 110 kV Pekre - Koroška vrata – MeljeMARIBOR
Odstranitev stanovanjskega objekta Metleče 56ŠOŠTANJ
Jezovna zgradba ( LOT 2) CGP NovoMestoHE KRŠKO
Rušenje objektov
Izvedba gradbenih del elektroinstalacije šibkega toka NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izvedba del na ukinitvi železniškega prehodaŠMARTNO OB PAKI
Izgradnja kolesarske poti Škale LeženjŠKALE
Izvedba geomehanskega in raziskovalnega vrtanja v TEŠTE ŠOŠTANJ
Izvedba obbetoniranja podpornikov na progiGROBELNO-ROGATEC
Sanacija proge proti vodnjaku ReštanjRUDNIK SENOVO
Popravilo povezovalne cesteREČICA - PODGORA
Dela za prireditev PIVO & CVETJELAŠKO
Izdelava temelja ravnalnega stroja v hali remonta II NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Gradbena dela pri zapolnjevanju usedalnika NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava brizganega betona na Kodrovi ulici v LjubljaniLJUBLJANA
Izvedba del na sanaciji podpornega zidu na objektuPONIKVA – DOLGA GORA
Sanacija poškodb na oboku predoraŠMARJE IN SKORNO
Izdelava brizganega betona - večstanovanjski objekt
Izkoriščanje izvirske vodeTOPLA
Odkop zablokiranega polža v silosuMERKSCHA
Delna likvidacija glavne izstopne zračilne proge na K. 272SENOVO
Izvedba in vgradnja pritrdilnih sider
Izvedba KablovodaHE MOSTE
Izvedba gradbenih del na priključnem DV 110 kVHE BLANCA
Varovanje gradbene jameČISTILNA NAPRAVA SEVNICA
Izdelava betonskega tlakaKARBON
Izdelava zračilnih vrat v jami rudnika SenovoRUDNIK SENOVO
Vrtanje vrtin za barbakane na zidu ŠENTVID PRI GROBELNEM
Izdelava elaboratov za sanacijo gozdnih cestNAZARJE
Izvedba torkreta pri nadvozuLIPA-ŠTORE
Trgovski center – dobava in proizvodnja betonaŠMARTNO OB PAKI
Stanovanjski blok – dobava in proizvodnja betonaŠOŠTANJ
Proizvodna hala – dobava in proizvodnja betonaNAZARJE

Izvedeni projekti v letu 2007

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Zaščita gradbene jameSTEGNE - LJUBLJANA
Izvedba geot. sider objektu pilotna stenaKOMPOLJE - BOŠTANJ
Gradbena dela ob RTP Polje in trasi kablovodaLJUBLJANA POLJE
Odstranitev kov. elementov v zračilnem nadkopuJAMA SENOVO
Zaščita gradbene jameBOHORIČEVA V LJUBLJANI
Izdelava jet pilotov na nasipu pri izgradnijiČHE AVČE
Ureditev deponijKAMNOLOMU PAKA
Rekultivacija terenaKAMNOLOMU PAKA
Geomehansko in raziskovalno vrtanje zaBLOK 6 V TEŠ
Izvedba jet-grouting pilotovMODRI KVADRAT V LJUBLJANI
Vzdrževalna delaRUDNIK LAŠKO
Jezovna zgradbaHE KRŠKO (LOT 2)
Zemeljska dela na igriščuŠMARTNO OB PAKI
Ureditev dovoznih potiVELENJSKO JEZERO
Zaščita gradbene jame na objektuTRŽNICA MARIBOR
Izgradnja interne diselske črpalke NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Dela za prireditevPIVO IN CVETJE V LAŠKEM
Dela na mletju in sejanju loma klinkerjaLJUBEČNA
Zaščita brežine z brizganim betonomAC VRBA - PERAČICA
Sanacija obloge in hidroizol.predoraBUKOVO
Najem delavcev za zapiralna delaRUDNIK SENOVO
Zaščita gradbene jameKRŠKO
Sanacija križišča proti črpališčuRUDNIK SENOVO
Izdelava temelja za sekcijo NOPPREMOGOVNIK VELENJE
Izdelava vsipne jame NOPHTZ (KARBON)
Sanacija vodnega zajetjaRIMSKE TOPLICE
Ureditev ceste v "HUDI GRABEN"ŠMARTNO OB PAKI
Izvedba jet-grouting pilotovHE BLANCA
Odstranitev stanovanjskih hiš Balič in DrevPESJE PRI VELENJU
Izvedba sidranja podpornega ziduRIMSKE TOPLICE
Izvedba jet pilotov na objektuČEBELICA V LJUBLJANI
Torkretiranje objektaHOTEL BOHINJ

Izvedeni projekti v letu 2006

IZVEDBA PROJEKTALOKACIJA / NAROČNIK
Jezovna zgradbaHE BLANCA (LOT 2)
Dodatne raziskovalne vrtine na trasi cevovodaČHE AVČE
Hidrološke raziskave Kobariškega StolaČHE AVČE
Zemeljska dela na ukinitvi železniškega predoraŠMARTNO OB PAKI
Rušenje stanovanjskega objekta PesjakŠKALE
Varovanje brežine na objektu podporni zidTE ŠOŠTANJ
Izdelava geotehničnih vrtin na plazu v km 572+400/500PRAGERSKO
Jezovna zgradbaHE BLANCA (LOT 2)
Sidranje pilotne stene nad hišo Brvar vSVIBNEM