Projektititle_li=Novice / Izgradnja hitre ceste na 3. razvojni osi – sklop D Gaberke

Izgradnja hitre ceste na 3. razvojni osi – sklop D Gaberke

Podjetje RGP smo za naročnika VOC izvedli obsežna gradbena dela na projektu »Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever – sklop D Gaberke«. Na projekt je bilo dobavljeno skupno preko 9.700 m3 betonov zahtevnih receptur.

Od meseca novembra 2020 na stičišču mestne občine Velenje in občine Šoštanj v kraju Škale in Gaberke poteka gradnja hitre ceste na 3. razvojni osi – imenovan sklop D Gaberke. Na projektu smo sodelovali tudi mi kot izvajalec zahtevnih gradbenih del za naročnika VOC in dobavitelj betonov za vse zgrajene objekte.

 

Načrtovana hitra cesta med Slovenj Gradcem in Velenjem je del 3. razvojne osi in bistveno izboljšuje medsebojno povezanost središč regionalnega, nacionalnega in mednarodnega pomena. Sklop D Gaberke predstavlja bodoči priključek na hitro cesto na tem območju in pa izvedbo vseh  del za križanje bodoče hitre ceste z obstoječo infrastrukturo.

Največji izziv na tem območju je predstavljala prevezava regionalnih cest R3 -696/7912 (Velenje ‑ Škale) in R3-696/7919 (Škale ‑ Graška G.). V ta namen je bila v dolžini 1028 m zgrajena nova cestna povezava imenovana deviacija 1-16, katera poteka iz smeri Škal preko krožišča K11, nato pa preko nadvoza 4-03, krožišča K10, oporne konstrukcije 10-OK-14 do navezave na obstoječo cesto pri stanovanjskem objektu Ževart.

Na deviacijo 1-16 se priključujejo še ostale cestne navezave in javne poti. Deviacija 1-17 v dolžini 164 m povezuje cesto iz smeri Gaberk v krožišče K11, deviacija 1-16a v dolžini 80 m je navezava na dostopno pot proti območju Premogovnika Velenje, deviacija 1-16b v dolžini 60 m je povezava Gaberke-Škale z avtobusnim postajališčem. Krožišče K11 je premera 54 m in poleg navezav obstoječih cest v smereh Škale-Gaberke- Graška G. predstavlja tudi bodočo navezavo na priključni krak D (uvoz v smeri Velenje) in priključni krak C (izvoz iz smeri Slovenj Gradec). Krožišče K10 je premera 40 m, preko njega poteka nova cestna povezava Škale-Graška G. in predstavlja tudi bodočo navezavo na priključni krak A (izvoz iz smeri Velenja) in priključni krak B (uvoz v smeri Slovenj Gradec). Na vseh povezavah so zgrajene tudi površine za pešce in kolesarje ter površine za hortikulturne ureditve.

 

Po pogodbeni delitvi smo vsa dela na deviacijah in oporni konstrukciji 10-OK-14 izvedli RGP skupaj z našim naročnikom VOC. Dela na nadvozu 4-03 in zemeljska dela v območju bodoče hitre ceste je izvedel Kolektor CPG.

Pregledna situacija – sklop D Gaberke

 

Izkopna dela v območju krožišča K11 (sl. levo) in gradnja krožišča (sl. desno)

 

Pred pričetkom gradbenih del je bilo potrebno zaradi križanj obstoječega vodovoda Škale-Gaberke z novo traso ceste, izvesti novo vejo duktilnega vodovoda NL DN 200 mm v dolžini 400 m in vodovoda PE 100 mm v dolžini 100 m. Prav tako je bilo potrebno zgraditi novo kanalizacijo v dolžini 500 m za prestavitev obstoječih telekomunikacijskih vodov in optike. Za napajanje cestne razsvetljave je bil izveden nizko napetostni NN vod v dolžini 400 m do glavnega razvoda za cestno razsvetljavo. Pred izgradnjo vseh deviacij je bilo potrebno zaradi preoblikovanja obstoječega terena izvesti obsežne zemeljske izkope in zasipe obstoječih depresij. Izkopanih in premeščenih je bilo 170.000 m3 zemeljskih materialov. V nasipe je bilo vgrajenih 82.000 m3 zemeljskih materialov, od tega je bilo na območju cestnega telesa vgrajenih 36.000 m3 zemljine stabilizirane z apnenim vezivom.

Oporna konstrukcija 10-OK-14

Neposredno na deviaciji 1-16 je bila kot pomemben objekt za zagotavljanje stabilnosti brežine in zaščito obstoječih objektov nad njo, izvedena sidrana pilotna stena v dolžini 199 m. Konstrukcija je izvedena iz 83 armirano betonskih pilotov premera 150 cm in dolžine med 16 in 24 m. Vrh pilotov je povezan z armirano betonsko gredo dimenzij v prerezu 1,9 x 1,7 m. Skozi vezno gredo je vgrajenih 58 trajnih geotehničnih sider nosilnosti 50 t. Prostor med piloti je zapolnjen z 20 cm plastjo drenažnega betona in 20 cm plastjo polnilnega betona, katerega smo izvedli s tehnologijo brizganega betona. V oporno konstrukcijo 10-OK-14 je bilo vgrajenega skupno preko 3.700 m3 betona.

 

Izvedba armature vezne grede (sl. levo) in polnilnega betona med piloti z brizganim betonom (sl. desno)

 

Zaključevanje cestnih del v območju oporne konstrukcija 10-OK-14 in krožišča K10 (vir-Geodetska služba PV)

 

Sklop D Gaberke skozi številke

Količine izvedenih del, katere je izvedel RGP do konca leta 2021:

  • opravljeno preko 62.000 delovnih ur
  • izkopano in premeščeno 170.000 m3 zemljine
  • iz kamnoloma Paka dobavljeno in vgrajeno 57.000 m3 kamnitih materialov za nasipe cestnih ustrojev
  • v zemeljske nasipe vgrajeno 82.000 m3 zemljine
  • položeno 3400 m cestnih robnikov
  • vgrajeno preko 4500 m kanalizacije in vodov (900 m meteorna kanalizacija, 2200 m javna razsvetljava, 500 m TK vodi, 400 m NN vodi, 500 m vodovod)
  • na projekt dobavljenega skupaj preko 9.700 m3 betona zahtevnih receptur
  • na projektu je bila zaradi velikega obsega del sočasno angažirano veliko število mehanizacije (4 x demper nosilnosti 40 t, buldožer velikosti 30 t, 7 x bager goseničar velikosti 2-40 t, 2 x valjar teže 4-12 t, 6 x kamioni nosilnosti 15-28 t, robot za brizgani beton, 6 x avtomešalec, 2 x črpalka za beton)

 

Sklop D Gaberke predstavlja prvo etapo del pri gradnji bodoče hitre ceste na 3. razvojni osi sever. Kritično pot pri gradnji je predstavljala prevezava obstoječih regionalnih cest, saj je bilo potrebno po terminskem planu do konca leta 2021 končati vsa dela na deviacijah in objektih, da se je lahko promet sprostil po novi trasi. Po uspešno izvedenem tehničnem pregledu je promet na veselje vseh lokalnih prebivalcev stekel 29. 12. 2021. Dela so bila uspešno zaključena kljub zahtevnim zimskim pogojem v začetku meseca decembra in pa vsemi težavami povezanimi z epidemijo in ukrepi Covid-19, kateri tudi na gradbiščih žal povzročajo veliko omejitev.

Dela pri gradnji hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug se že izvajajo tudi na sklopu Jenina, kjer podjetje RGP prav tako izvajamo zahtevne dobave betonov. Po napovedih investitorja DARS se bodo dela kmalu nadaljevala tudi na ostalih etapah. Zato sodelovanje pri gradnji tako pomembne državne infrastrukture predstavlja pomembno referenco. Izvajanje del na tovrstnih projektih bo v bližnji prihodnosti pomemben del eksternega posla za naše podjetje.

 

mag. Marko VENTA