Projektititle_li=Novice / Ekološka sanacija – revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeru

Ekološka sanacija – revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeru

Podjetje RGP je v letu 2019 pričelo za naročnika TEŠ izvajati dela na projektu Ekološka sanacija – revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeru. V sklopu sanacije izvajamo tudi dodatno varovanje brežin obstoječega protipoplavnega nasipa.

Šoštanjsko jezero – imenovano tudi Družmirsko jezero, je najmlajše med šaleškimi jezeri. Nastajati je pričelo leta 1975, njegova gladina je za cca 6 m nižje od gladine Velenjskega jezera, največja globina znaša preko 90 m. Šoštanjsko jezero ima največje pojezerje (čez 30 km²). Napaja ga potok Velunja, ki poleg padavin prispeva v jezero povprečno 24,5 milijonov m³ vode letno. Zato je to jezero, zlasti ob nizkih pretokih reke Pake, glavni vir tehnološke vode Termoelektrarne Šoštanj.

Šoštanjsko jezero ima na JV delu plitvo kotanjo oz. plitvino, katere globina znaša samo nekaj metrov. V sušnih obdobjih je prihajalo do usihanja vode na tem delu, zaradi česar je bil ogrožen vodni živelj, prav tako pa je bil volumen vodnega vira tehnološke vode za TEŠ precej omejen.

Zato se v sklopu projekta izvaja revitalizacija plitvine v Šoštanjskem (Družmirskem) jezeru, kateri ima tako naravovarstveni kot tehničen namen – doseganje ugodnejšega količinskega stanja za vodni živelj in večjega volumna vodnega vira tehnološke vode za pridobivanje električne energije v TEŠ.

 

Pogled na Šaleška jezera, v ospredju Šoštanjsko jezero s plitvino na JV delu (vir PZI, HSE Invest, 2018).

 

V sklopu revitalizacije plitvine se izvaja poglabljanje dna na predvideno koto 357,00 s sprotnim urejanjem brežin. Pri tem bo potrebno izkopati in relocirati cca 72.000 m³ zemeljskega materiala.

 

Izvedba ločilnega glinenega nasipa.

 

Pred pričetkom del je bilo potrebno izvesti ločilni glineni nasip med Šoštanjskim jezerom in plitvino, da se je preprečil dotok vode iz jezera in se je območje plitvine lahko izsušilo. Ker mora biti vir tehnološke vode za TEŠ vseskozi zagotovljen, je bilo potrebno skozi glineni nasip izvesti AB propust z vodno zapornico ter na dnu plitvine izvesti kanal za dotok jezerske vode do iztočnega objekta TEŠ. Pred nižanjem vodostaja plitvine se je izvedel izlov rib. Za vzdrževanje nivoja podtalnice se je na območju plitvine izvedlo pet črpališč za avtomatsko prečrpavanje talne vode.

 

Izvedba ločilnega Izvedba AB propusta z zapornico.

 

Izkope zemljine vršimo klasično z izkopnimi bagri velikosti 20-40 t, prevoz z demperji nosilnosti 35 t, preriv in vgradnjo materiala pa z buldožerji velikosti 20-38 t.

 

Poglabljanje plitvine z izkopnimi bagri.

 

Pogled na plitvino konec oktobra 2019.

 

V sklopu projekta revitalizacije plitvine izvajamo tudi dodatno zavarovanje brežin obstoječega protipoplavnega nasipa na južni strani plitvine. Zavarovanje se izvaja s polaganjem plasti kompozita bentonitne folije GCL z glinenim polnilom 5000 g/m² in geotekstila gramature 1000 g/m². Pred polaganjem kompozita se izvede odstranitev humusa in zemljine v debelini 50 cm ter priprava planuma brežine v naklonu 1:3. Položen kompozit se nato zaščiti v zgornjem delu s plastjo glinene zemljine, v območju vodostaja jezera pa s skalometom merodajnega premera kamna D50 = 25 cm. Sledi končna ureditev brežin in krone nasipa v prvotno stanje.

 

Polaganje bentonitnega kompozita.

 

Z revitalizacijo plitvine Šoštanjskega jezera bodo doseženi pozitivni učinki za življenje v jezeru in omogočena zanesljiva oskrba TEŠ-a s tehnološko vodo. Z dodatnimi tesnilnimi ukrepi na nasipu bo povečana tudi protipoplavna varnost mesta Šoštanj.

Za podjetje RGP pa je to še ena od referenc na področju hidrotehničnih objektov, kjer si v prihodnosti na trgu lahko obetamo še veliko projektov.

 

Vodja operative RGP
mag. Marko VENTA

 

Viri: HSE Invest; Ekološka sanacija – Revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeru; PZI št. projekta HISO-7414/2018 .