Projektititle_li=Novice / Družba RGP začela z izdelavo predora v Kopru

Družba RGP začela z izdelavo predora v Kopru

Mestna občina Koper je z izvajalcem del CGP iz Novega mesta začela graditi novo parkirno hišo na Muzejskem trgu v Kopru. Izgradnja le-te je ključnega pomena za ureditev prometa v starem mestnem jedru in hkrati prinaša velik doprinos k razvoju historičnega dela mesta z vidika prebivalcev, obiskovalcev in drugih uporabnikov starega mestnega jedra. Vhod do garažne hiše bo izveden s Kopališkega nabrežja, in sicer kot dovoz skozi predor, ki smo ga v družbi RGP začeli graditi septembra.

Parkirna hiša bo imela skoraj 500 parkirnih mest in bo izvedena v treh podzemnih nivojih. Dolžina predora znaša več kot 30 metrov. Družba CGP je z deli pričela v gradbeni jami, v družbi RGP pa smo začeli z izdelavo tunela proti gradbeni jami s smeri Kopališkega nabrežja.

Karakteristični prečni profil predora zajema sledeče podatke:

  • izkopni profil predora: 42,28 m2;
  • širina predora: 6,5 m;
  • višina predora: 6,5 m in
  • vozišče: 2 x 2,75 m.

Neugodna geologija na mestu izkopa predorske cevi

Na osnovi predhodnih raziskav je bila podana geološka sestava plasti, skozi katere bomo zgradili predor. Zgornja dva metra brežine predstavlja nasip. Pod to plastjo nastopi 4 metre debela plast preperelega do močno preperelega fliša. Sledi plast fliša, ki je sestavljena iz tankoplastnatega laporja z redkimi polami peščenjaka. Najvišja debelina nadkritja nad predorom znaša 5 metrov. Nad predorom poteka Belvederska cesta. Glede na to pričakujemo izkop v zelo zahtevni hribini.

Izkop in primarna podgradnja

Izkop predora izvajamo v dveh fazah. Prva zajema izkop kalote, druga pa izkop stopnice. Kot podporni ukrep uporabljamo brizgan beton debeline 20 cm, jekleno ločno podporje K-24, dve plasti armaturne mreže in IBO-sidra dolžine 6 m. Pred začetkom del smo izvedli jekleni cevni ščit (pipe roof) v dolžini 15 metrov, ki nam omogoča ustrezno večjo dimenzijo in večjo nosilnost ter s tem stabilnost temena. Na globini 11 metrov bomo ponovno izvedli cevni ščit proti gradbeni jami. Izkopali bomo okoli 1.292 m3 materiala, za kar uporabljamo bager z žlico in pikerjem.

Notranja obloga

Le-ta bo debeline 20 cm in bo služila kot nosilni element predora in nosilec zaščite hidroizolacije. Bo polkrožne oblike, temeljena v talnem oboku tako, da se bo sila v notranji oblogi preko temelja prenašala na talno ploščo predora.

Geotehnične meritve

Izvedba geotehničnih meritev v predoru je nujna, saj se na ta način pridobivajo informacije o pogojih pri gradnji predora. Na podlagi teh podatkov je možno sproti prilagajati vse ključne faze izgradnje predora danim razmeram. Predvidene so sledeče meritve in opazovanja:

  • geološka spremljava izkopa;
  • trigonometrične meritve v predoru;
  • trigonometrične meritve na površini in
  • opazovanje infrastrukturnih objektov v vplivnem območju predora.

Zaključek

Zaradi same dolžine predora, ki sicer meri nekaj več kot 30 metrov, ne moremo govoriti o dolgem predoru, vendar je izgradnja le-tega izredno zahtevna zaradi geologije območja, ki obsega zelo slabo hribino. Prav tako je nad predorom izredno malo nadkritja (do 5 m), zato se bi morebitni posedki, do katerih pa ne sme priti, hipno reflektirali na obstoječi cesti. Zaradi tega predstavlja ta projekt izredno zapleteno gradnjo objekta. Zaključek vseh del predvidevamo v začetku prihodnjega leta.

 

mag. Marko Ranzinger, vodja Operative