Projektititle_li=Novice / Družba RGP d.o.o. je izkopala nov predor Vogršček za potrebe namakanja Vipavske doline

Družba RGP d.o.o. je izkopala nov predor Vogršček za potrebe namakanja Vipavske doline

V okviru projekta sanacije »Pregrade Vogršček« je družba RGP zgradila predor svetle površine 23,23 m2, ki omogoča trajno dostopnost do cevovoda ves čas obratovanja pregrade. Predor je dolžine 144,65 m. Investitor projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, direkcija RS za vode. Z deli smo pričeli v začetku leta 2021 in jih končali v novembru tega leta. Dela so obsegala izkop in izdelava primarne podgradnje, izvedba hidroizolacije predora in notranje obloge.

 

Splošen opis predora

Novi predor, v katerem bo položen cevovod, je izdelan po levem boku pregrade. Predor je razdeljen  na dva ravna odseka dolžine 77,32 m in 60,78 m z vmesnim lokom dolžine 6,55 m. Izkopni profil znaša 23,23 m2 in smo ga izvedli po klasični izkopni metodi. Izkop predora smo zaradi lažjega dreniranja vode kopali od spodaj navzgor, to je od iztočne proti vtočni strani. Celoten predor smo izkopali z vrtanjem in razstreljevanjem v skladu z NATM. Vzdolžni nagib predora znaša 1,8 %. Višina nadkritja nad predorom znaša med 9,0 m in 40,0 m.  Prerez predora je viden na sliki 1.

Slika 1: karakteristični prečni prerez predora

 

Izkop predora in izvedba primarne podgradnje

Izkop predorske cevi s primarno podgradnjo je bil ločen v več podfaz. Glavne faze so bile sledeče:

 • vrtanje vrtin za miniranje, polnjenje vrtin in odstrel,
 • reprofiliranje konture predora s pikiranjem,
 • odvoz izkopanega materiala z nakladačem do portala do začasne deponije na portalu in natovarjanje ter odvoz na stalno deponijo,
 • čiščenje izkopnega čela z bagrom,
 • varovalni obrizg čelne stene (po potrebi),
 • montaža armaturnih mrež in paličnih nosilcev (kjer so predvideni),
 • vgrajevanje brizganega betona,
 • vgrajevanje sider.

 

Zaradi majhne površine predora smo iztočasno izvajali izkop kalote s stopnico. Talni obok predora smo izvajali v naslednji fazi. Izkopali smo preko 3.200 m3 materiala, vgradili 3.600 kg armaturne mreže, vgradili 280  IBO sider dolžin 3 m in 4 m in vgradili palične nosilce teže 5.000 kg. Stabilnost primarne podgradnje zagotavlja brizgan beton marke C25/30.

 

Izvedba hidroizolacije predora in notranje obloge

Debelina armirane notranje obloge znaša 20 cm in je narejena z uporabo samorazlivnega betona marke C30/37. Celoten predor je bil razdeljen na 26 kampad v povprečju dolžine 6,0 m. Za izvedbo notranje obloge smo uporabljali premični montažni opaž in črpalko s pomočjo katere smo transportirali beton na mesto vgradnje.

Med primarno podgradnjo in notranjo oblogo smo vgradili posebno hidroizolacijo. Glavni elementi hidroizolacijskega sistema predora so:

 • zaščitni sloj – zunaj iz geotekstila teže 500 g,
 • hidroizolacijski sloj, PVC tesnilna folija debeline 3 mm,
 • zaščitni sloj – znotraj iz PVC folije debeline 3 mm,
 • delitev na prekate z uporabo tesnilnih trakov tako imenovan waterban s šestimi rebri širine 50 cm na prehodu kampad.

 

Reference za naprej

Družba RGP je v zadnjih dveh letih izdelala dva predora, ki sta bila iz vidika geotehničnih pogojev izredno zahtevna. V Kopru, kot vhod v garažno hišo pod Bellvedersko cesto, ter slednjega v okviru sanacije pregrade Vogršček. Dela smo izvajali v neposredni bližini pregrade, ki spada v Sloveniji med večje pregrade. Zaradi tega smo celoten izkop predora spremljali s štirimi seizmografi na pregradi, ki smo jo morali varovati kot spomeniško zaščiten objekt. Vsa dela smo izvedli po pravilih stroke in brez nezgod. Zaradi tega se z velikim optimizmom pripravljamo na izdelavo novega predora v sklopu izdelave kolesarske poti med Velenjem in Mislinjo skozi Hudo luknjo. Z deli začnemo v začetku naslednjega leta.

 

Vodja operative RGP:  mag. Marko Ranzinger